DOPRAVA ZDARMA   NAD 99 €

Vážení zákazníci. Ceny a akcie uvedené v internetovom obchode sa môžu líšiť od cien a akcií v našej kamennej predajni. 

Ako nakupovať?

Objednávka


1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania obchodníkovi. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. 

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s obchodníkom.  

3. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informačný e-mail o tom, že obchodníkovi bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 5. tohto článku.

4. V prípade ak je kupujúci vyzvaný k úhrade zálohy resp. zálohovej platby alebo si zvolí platbu prevodom na účet, teda akýkoľvek iný spôsob platby, pri ktorom poukazuje peňažné prostriedky pred dodaním tovaru alebo poskytnutím služby, je povinný túto platbu uskutočniť v lehote stanovenej dodávateľom. V prípade ak v uvedenej dobe splatnosti nebude pripísaná úhrada na účet dodávateľa, obchodník môže takúto objednávku stornovať pre nesplnenie povinností kupujúceho uhradiť zálohu alebo neuhradenie platby vopred. 

5. Potvrdením objednávky zo strany obchodníka vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a obchodníkom ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany obchodníka je elektronická správa obchodníka odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné telefónne číslo kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol v jeho objednávke s informáciou v akom rozsahu je akceptácia objednávky kupujúceho nesporná. Elektronická správa obchodníka, ktorou sa objednávku kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zreteľne neakceptuje je odmietnutie objednávky kupujúceho.

6. Ak obchodník nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže obchodník objednávku stornovať o čom kupujúceho informuje. Taktiež má obchodník právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný obchodník vrátiť do 14 dní v prípade zrušenia a alebo stornovania objednávky. 

7. V prípade ak kupujúci vykoná rezerváciu tovaru v takom prípade nevzniká záväzná objednávka a ani návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Obchodník oznámi kupujúcemu možnosť prevzatia si rezervovaného tovaru, pričom táto rezervácia je platná 3 pracovné dni a táto začína plynúť od tohto oznámenia prostredníctvom e-mailu alebo SMS správy, a ak nebude v uvedenej lehote prevzatá, rezervácia zaniká. Kupujúci má možnosť modifikovať akékoľvek položky rezervácie alebo ich odmietnuť a to aj z časti. V tomto prípade prechádza vlastnícke právo na kupujúceho momentom zaplatenia za tovar a zmluva vzniká až samotným nákupom v predajni obchodníka.        
Platobné podmienky


1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  • a) platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru,
  • b) platba pri osobnom prevzatí na predajni v hotovosti alebo platobnou kartou
  • c) platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,
  • d) platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre,
  • e) platba kartou (VÚB eCARD) pri objednávke

2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.

3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

  • a) zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
  • b) zľavu za opakovaný nákup,
  • c) zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,

5. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.