Otváracie hodiny v sobotu: 

             9:00 - 12:00

 

Ste srdečne vítaný !

 LED žiarovky od 1,90 /ks s DPH

 

Odstúpenie od zmluvy

 

V prípade, že Vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte právo v zmysle ustanovení zákona č. 102/2014 Z.z. na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. 

V tomto prípade je potrebné postupovať nasledovne:

1. Zašlite odstúpenie od zmluvy v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musíte odoslať najneskôr do 14. dňa od prevzatia tovaru na adresu spoločnosti pozri nižšie alebo na e-mail:
 
ELIM-ELEKTRO, s.r.o., Gúgska ulica 55, 940 01 Nové Zámky
tel. +421 (0) 35 6 401 665
e-mail: elim@elim.sk
 
Odporúčame zároveň priložiť kópiu faktúry.
Formulár odstúpenia od zmluvy nájdete na stiahnutie na tejto linke - tu.

2.  Spoločne s odstúpením od zmluvy môžete zaslať aj samotný tovar. Výrobok by mal byť, pokiaľ možno, bez poškodenia a v pôvodnom obale aj s kompletným príslušenstvom. Najlepšie bez známok použitia. Výrobok je možné odoslať najneskôr do 14-tich dní od odoslania odstúpenia od zmluvy. Do balíčka pridajte aj vyplnený formulár o odstúpení od Kúpnej zmluvy zaslaný emailom na vyššie uvedenú adresu a kópiu faktúry. Nie je to povinné, ale odporúčame Vám zásielku poistiť proti prípadnému poškodeniu či strate pri preprave. Neposielajte prosím balík na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté.

3. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu všetky prijaté platby za tovar podľa kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim. Na vrátený tovar vystavíme dobropis a sumu v ňom uvedenú Vám preplatíme na účet, ktorý ste uviedli v sprievodnom texte.

Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Ak bola znížená hodnota tovaru je kupujúci povinný preukázateľne chýbajúcu hodnotu nahradiť v peniazoch.
 
Kupujúci, ktorý odstúpi od zmluvy, znáša náklady spojené s doručením alebo vrátením tovaru predávajúcemu. Predávajúci platbu za tovar vrátane nákladov na dodanie tovaru ku spotrebiteľovi vráti spotrebiteľovi ihneď po obdržaní vráteného tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
 
a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
 
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.


Viac v našich Obchodných podmienkach