Otváracie hodiny v sobotu: 

             9:00 - 12:00

 

Ste srdečne vítaný !

 LED žiarovky od 1,90 /ks s DPH

 

Ochrana osobných údajov

Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov a poučenie o právach v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.

 

1. Základné pojmy

Tento dokument obsahuje informácie, týkajúce sa podmienok získavania, spracúvania, sprístupňovania a cezhraničného prenosu osobných údajov dotknutých osôb, týkajúcich sa klientov Prevádzkovateľa (pričom klientom je každý klient, ktorý je fyzickou osobou alebo akákoľvek dotknutá osoba konajúca v mene klienta, ďalej len „Klient“).

Prevádzkovateľom a vlastníkom internetového obchodu www.elim.sk / ďalej „e-shop“ / je spoločnosť ELIM ELEKTRO, s.r.o., 940 01 Nové Zámky, Gúgska č. 47, IČO: 36559580/ ďalej „Prevádzkovateľ“ /.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľ využíva iných sprostredkovateľov, ktorý mu zabezpečujú služby na základe Zmluvy o sprostredkovaní / jedná sa hlavne o IT služby ako podpora prevádzky informačného systému internetového obchodu a jeho databázy /.

Dáta vrátane osobných údajov sú spracovávané automatizovane v databázach informačného systému e-shopu, ktorý je umiestnený na webhostingovaných serveroch pripojených do siete internet.

 

2. Informácie a poučenie o právach

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytuje Klient svoje osobné údaje v rozsahu požadovanom registračným a objednávkovým formulárom zákazníka e-shopu na internetovej stránke www.elim.sk na základe svojho slobodného rozhodnutia. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje uvedené v registračnom a objednávkovom formulári ako aj údaje o nákupoch používateľov počas celého obdobia trvania registrácie v e-shope na účely registrácie zákazníkov, registrácie záujemcov o príjem informačných emailov / newsletterov /, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky zákazníka.

 V prípade, ak Klient má záujem o zrušenie registrácie v e-shope, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámi e-mailom na elim@elim.sk alebo viktor.fodor@elim.sk alebo telefonickým prípadne SMS kontaktom na telefónne číslo uvedené na internetových stránkach e-shopu.

Prevádzkovateľ e-shopu si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope, ak nebola za posledných 24 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka zo strany Klienta.

Po zrušení registrácie v e-shope a po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje Klienta bezodkladne zlikvidované.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje, ktoré je prevádzkovateľ v zmysle platných právnych predpisov povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky (lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená), budú bezodkladne zlikvidované po uplynutí zákonnej lehoty.

Kupujúci ako dotknutá osoba zakliknutím políčka „Vyjadrenie súhlasu s Obchodnými podmienkami“ pred odoslaním registračného a objednávkového formulára berie na vedomie, že právnym základom spracovania osobných údajov uvedených vyššie (meno a priezvisko, bydlisko, adresa elektronickej pošty, číslo telefónu) je plnenie zmluvnej povinnosti predávajúceho a tiež plnenie zákonnej povinnosti predávajúceho, pričom predávajúci a ním poverené osoby – sprostredkovatelia – ktorí v mene prevádzkovateľa spracovávajú osobné údaje tak konajú v súlade so zákonom číslo 18/2018 a nariadením GDPR. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ. Kupujúci používaním internetového obchodu berie na vedomie, že predávajúci spracúva poskytnuté osobné údaje v rozsahu zákona, i to, že osobné údaje možno v prípade plnenia zákonnej povinnosti ďalej spracovať pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, pre iný orgán verejnej moci alebo inej osobe, prípadne inému subjektu, ktorý údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, aj pre prípad cezhraničného prenosu údajov i do tretích krajín.

Osobné údaje, uvádzané do príslušného registračného alebo objednávkového formulára musia byť pravdivé a aktuálne.

Klient berie na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom a objednávkovom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, alebo vykonania auditu. Zároveň Klient berie na vedomie, že jeho práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov.

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté v potrebnom rozsahu:  VIATELL, s.r.o. (IČO : 44604769), Slovenská pošta, a. s. (IČO : 36631 124), DirectParcelDistribution SK, s.r.o. (IČO : 35834498). Ďalšie právnické osoby, ktorých na poskytnutie osobných údajov oprávňujú a priamo vyžadujú zákony platné v Slovenskej republike.

Prevádzkovateľ plne rešpektuje súkromie svojich zákazníkov – Klientov a vyžaduje výhradne len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky, vzájomnú základnú komunikáciu alebo zaslanie informačného emailu.  Všetky poskytnuté osobné údaje sú použité výlučne pre daný účel.

Prevádzkovateľ má právo overovať správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade pochybností správnosti a pravdivosti údajov budú tieto dáta blokované. Pokiaľ nebude možné údaje opraviť, upraviť, dostatočne overiť, prípadne ak by bolo overovanie spojené s neúmernými nákladmi, budú tieto údaje odstránené z informačného systému e-shopu.

Prevádzkovateľ e-shopu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou, nakladá v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a platných právnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním internetového obchodu.

V prípade, ak má Klient podozrenie, že Prevádzkovateľom e-shopu boli porušené zákonné povinnosti ochrany osobných údajov,  má ako dotknutá osoba právo obrátiť sa na ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV,  Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

3. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

 

4. Zásady používania cookies
 

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
Cookies bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých používateľov, ukladá sa do nich obsah „nákupného košíka“ v elektronických obchodoch, užívateľské predvoľby a pod. Technicky ide o sériu kódov, podľa ktorých prehliadač zhromažďuje a následne odosiela informácie o našom správaní späť na príslušný server. Cookies obsahujú informáciu o tom, ako dlho ich má prehliadač uchovávať (od jednorazových až po niekoľkoročnej).

Cookies nie sú priamo viazané na naše meno ani e-mailovú adresu. Sú spoločné pre jednu inštaláciu prehliadača. Cookies nie sú nijako zabezpečené a to vrátane zhromaždených údajov.
Informácie o využívaní cookies službami Google zistíte tu.

Ako nastaviť používanie súborov cookies?
Nastaviť cookies podľa vašich požiadaviek môžete spraviť vo vašom internetovom prehliadači.
Pomocou vášho webového prehliadača môžete kedykoľvek súbory cookie odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých cookies.

 

 

Prevádzkovateľ  e-shopu  www.elim.sk

25.05.2018