Otváracie hodiny v sobotu: 

             9:00 - 12:00

 

Ste srdečne vítaný !

 LED žiarovky od 1,90 /ks s DPH

 

Obchodné a reklamačné podmienky
 
 
1. Všeobecné ustanovenia
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych / spotrebiteľských zmlúv uzatvorených medzi kupujúcim ( spotrebiteľom ) a predávajúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.
 
 
2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
 
Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a spotrebiteľ na predaj tovaru na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie.  V prípade, ak predávajúci a kupujúci (spotrebiteľ ) uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami. Kúpna zmluva je uzatváraná na základe elektronickej objednávky kupujúceho a má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorou je v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

 

3. Kontaktné údaje predávajúceho a orgány dozoru a dohľadu činnosti

Názov: ELIM-ELEKTRO, s.r.o.

Adresa: Gúgska ul. 47, 940 01 Nové Zámky

IČO: 36559580

DIČ: 2021856958

IČ DPH: SK2021856958

Kontaktná osoba: Ing. Norbert Fodor

Kontaktný telefón: +421 (0) 35 6401 665

Kontaktný e-mail: elim@elim.sk

Spoločnosť predávajúceho je zapísaná v obchodnom registri OS v Nitre, vložka 14706/N.

Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1, Odbor výkonu dozoru, Tel.: 037/772 02 16, Fax: 037/772 00 24


 
4. Objednávka
 

Objednávka musí obsahovať náležitosti na označenie a identifikáciu tak predávajúceho ako aj kupujúceho ( spotrebiteľa ), názov, kód, množstvo a cenu, spôsob platby aj dodania objednaného tovaru.
Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje kupujúcemu predpokladanú cenu, druh a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Lehota počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny je 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

 
5. Platobné podmienky
 
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke, napríklad formou dobierky v mieste dodania tovaru, hotovostnej platby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Spôsob platby závisí na dohode predávajúceho s kupujúcim pri overení objednávky.
 
 
6. Dodacie podmienky

Tovar, ktorý si u nás objednáte po 10:00 hodine Vám bude zaslaný formou dobierky po splnení vyššie uvedených podmienok pre dodanie tovaru. Ak je tovar na sklade, expedujeme ho do 24 hodín (max 48 hodín) od prijatia Vašej objednávky. V prípade, že tovar nie je skladom alebo sú problémy s doručením zásielky, budeme Vás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.
 
Možné spôsoby dodania tovaru len na území Slovenska:
     
    - Kuriérska služba (na dobierku): tovar je zaslaný kuriérskou službou, ktorá doručuje zásielky v pracovných dňoch do 24 hodín od expedovania tovaru. Platba za
      dodaný tovar sa pri dobierke hradí priamo kuriérovi.
     
    - Tovar, si môžete vyzdvihnúť osobne každý deň od pondelka do piatku v čase od 8:00 do 17:00h alebo v sobotu od 9:00 do 12:00h v našej predajni v Nových
      Zámkoch na  Gúgskej ulici číslo 55. Objednaný tovar cez e-shop je potrebné vyzdvihnúť do 3 pracovných dní! Dlhšia rezervácia objednaného tovaru nie
      je možná. Odporúčame si overiť, či požadovaný tovar máme na sklade.

    - Iný spôsob podľa dohody s predávajúcim.
    
Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Náklady na dodanie tovaru, dopravné k cene tovaru predávajúci môže účtovať dopravné v prípade, ak cena nákupu nepresiahne stanovený rozsah. Výška a limit dopravného je stanovená v objednávke a publikovaná na stránke v sekcii „Doručenie tovaru“. Predávajúci pri osobnom odbere v sídle dopravné neúčtuje.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bezodkladne oznámiť emailom na adresu elim@elim.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, emailom, alebo poštou predávajúcemu. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si budete môcť uplatniť len ak zákazník preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať
vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 
7. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

potrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy a poskytnutí služby, na základe zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení súvisiacich zákonov v z.n.p. Uvedená lehota slúži na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy, bude spotrebiteľ znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14-dňovej lehote ( na kontaktnú adresu uvedenej v bode 3. týchto Obchodných podmienok – emailom, alebo osobne, alebo poštou ). Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Tovar je potrebné odoslať najneskôr do 14 dní od odoslania odstúpenia od zmluvy, alebo spoločne s odstúpením od zmluvy. Do zásielky k tovaru je potrebné pridať sprievodný list (napr. vyplnený formulár odstúpenia od zmluvy) a kópiu faktúry. Odporúčame zásielku poistiť proti prípadnému poškodeniu či strate pri preprave. Neposielajte, prosím, zásielku na dobierku. Takéto zásielky nebudú prevzaté.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal alebo prevodom na bankový účet kupujúceho. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z). Kupujúci si je vedomý skutočnosti, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

Formulár / tlačivo / pre odstúpenie od zmluvy je dostupný TU.

 

8. Práva a povinnosti z chybného plnenia 

8.1 Ak má prevzatý tovar nedostatky ( napr. nemá objednané alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo kvalita nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvným parametrom), jedná sa o závady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá. Kupujúci môže uplatniť u predávajúceho najneskôr do dvoch rokov (24 mesiacov) od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie závady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie je povahe závady neúmerné (najmä ak nemožno závadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez závady alebo nových komponentov bez tejto závady, ak sa závada týka len tejto súčasti. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že chyba tovaru existovala už pri prevzatí tovaru. Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil. Pri predávaní použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebovania. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

8.2 Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24-mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode. V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a požadovať pri vade, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú):

a/ odstránenie závady dodaním novej veci bez poškodenia alebo dodaním chýbajúcej veci;
b/ bezplatné odstránenie závady opravou;
c/ primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
d/ vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala. Pri poškodení, ktoré znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o závadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie závady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté bežným opotrebovaním alebo nedodržaním návodu na použitie.

 

9. Záručné podmienky a vybavenie reklamácie

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.

Na tovar je poskytovaná 24-mesačná záručná dobu odo dňa prevzatia zásielky zákazníkom. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení závady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení závady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu závady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. V prípade, že kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania/ doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu.

Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia závady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne. V prípade, že kupujúci nezvolí svoje právo a neurčí akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov. Ak takýto tovar nemá predávajúci k dispozícii, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybaven ia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol (doklad o vybavení reklamácie). Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis nájdete v záručnom liste, resp. Vám ich v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

 

10. Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu. Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad (faktúru) požadovaný zmluvnými stranami, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.

Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky berie na vedomie, že právnym základom spracovania osobných údajov uvedených vyššie (meno a priezvisko, bydlisko, adresa elektronickej pošty, číslo telefónu) je plnenie zmluvnej povinnosti predávajúceho a tiež plnenie zákonnej povinnosti predávajúceho, pričom predávajúci a ním poverené osoby – sprostredkovatelia – ktorí v mene prevádzkovateľa spracovávajú osobné údaje tak konajú v súlade so zákonom číslo 18/2018 a nariadením GDPR. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ. Kupujúci používaním internetového obchodu berie na vedomie, že predávajúci spracúva poskytnuté osobné údaje v rozsahu zákona, i to, že osobné údaje možno v prípade plnenia zákonnej povinnosti ďalej spracovať pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, pre iný orgán verejnej moci alebo inej osobe, prípadne inému subjektu, ktorý údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, aj pre prípad cezhraničného prenosu údajov i do tretích krajín.

 

11. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci - spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu ( ďalej len „ ARS“) subjektu ARS, ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa doručenia jej odoslania.

Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.  Subjektom ARS pre spory s predávajúcim e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia prípadné iný orgán ARS zapísaný v zozname ministerstva. Zoznam orgánov ARS je dostupný na: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Návrh musí obsahovať náležitosti podľa § 12 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
Návrh môže spotrebiteľ podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ použiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Subjekt ARS môže odmietnuť návrh  vtedy, ak bol podaný návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal. Taktiež môže odmietnuť v prípade, že spotrebiteľ sa pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim alebo v prípade ak hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže odmietnuť návrh aj vtedy, ak sa návrh týka veci, ktorou sa už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by bolo vzhľadom na všetky okolnosti zjavne neúčinné. Ak je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, subjekt ARS môže takýto návrh odmietnuť. V prípade, že subjekt ARS odmietne návrh spotrebiteľa, v takom prípade mu to bezodkladne oznámi aj s odôvodnením odmietnutia návrhu.

ARS sa začína dňom doručenia úplného návrhu podľa § 12 subjektu ARS.

Strany sporu sú povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť subjektu ARS na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá so strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

12. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia aj obchodnými podmienkami predávajúceho, postupmi pri uplatnení nároku z vád tovaru a zárukách a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktoré sú zverejnené na internetových stránkach predávajúceho. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri zásielkovom predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR.  Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení uvedených v obchodných podmienkach predávajúceho riešia príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky (OP) spoločnosti ELIM-ELEKTRO, s.r.o sú platné a účinné od 6.6.2019 a rušia predchádzajúce znenia všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť OP bez predchádzajúceho upozornenia.