Objednávky aj telefonicky na: +421 (0) 35 6401 665

  • Môj Košík

    Košík je prázdny

    Košík máte zatiaľ prázdny.

Otváracie hodiny v sobotu: 

             9:00 - 12:00

 

LED žiarovky od 1,90 /ks s DPH

LED panel 40W 60x60cm 23 /ks s DPH 

Predlžovací prívod na bubne 4 zás. od 14,50 /ks s DPH 

 

Obchodné a reklamačné podmienky
 
 
1. Všeobecné ustanovenia
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.
 
 
2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
 
Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie.  V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami. Kúpna zmluva je uzatváraná na základe elektronickej objednávky kupujúceho.
 
 
3. Objednávka
 
Objednávka musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:
 

    - označenie predávajúceho - obchodnú firmu a sídlo, IČO predávajúceho,
     
    - označenie kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je

      registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,
     
    - kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena

      produktu, zmena cien vyhradená, množstvo požadovaných kusov produktov,
     
    - vybraný spôsob platby,
     
    - vybraný spôsob dodania tovaru, požadovaný termín a adresa pre dodanie tovaru.
     

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje kupujúcemu predpokladanú cenu, druh a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Lehota počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny je 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

 
4. Platobné podmienky
 
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke, napríklad formou dobierky v mieste dodania tovaru,hotovostnej platby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Spôsob platby závisí na dohode predavajúceho s kupujúcim pri overení objednávky.
 
 
5. Dodacie podmienky

Tovar, ktorý si u nás objednáte po 10:00 hodine Vám bude zaslaný formou dobierky po splnení vyššie uvedených podmienok pre dodanie tovaru. Ak je tovar na sklade, expedujeme ho do 24 hodín (max 48 hodín) od obdržania Vašej objednávky. V prípade, že tovar nie je skladom alebo sú problémy s doručením zásielky, budeme Vás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.
 

Možné spôsoby dodania tovaru len na území Slovenska:

     
    - Kuriéska služba (na dobierku): tovar je zaslaný kuriérskou službou, ktorá doručuje zásielky v pracovných dňoch do 24 hodín od expedovania tovaru. Platba za

      dodaný tovar sa pri dobierke hradí priamo kuriérovi.
     
    - Tovar, si môžete vyzdvihnúť osobne každý deň od pondelka do piatku v čase od 8:00 do 17:00h alebo v sobotu od 9:00 do 12:00h v sídle našej firmy v Nových

      Zámkoch na  Gúgskej ulici číslo 55. Objednaný tovar cez e-shop je potrebné vyzdvihnúť do 3 pracovných dní! Dlhšia rezervácia objednaného tovaru nie

      je možná. Odporúčame si overiť, či požadovaný tovar máme na sklade.

    - Iný spôsob podľa dohody s predávajúcim.
    
     

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Náklady na dodanie tovaru, dopravné k cene tovaru predávajúci môže účtovať dopravné v prípade, ak cena nákupu nepresiahne stanovený rozsah. Výška a limit dopravného je stanovená v objednávke. Predávajúci pri osobnom odbere v sídle dopravné neúčtuje.
 
 
6. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie
 
Ak je predaj tovaru (realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy na diaľku t.j. poskytnutie služby na diaľku alebo zásielkový predaj tovaru uzavieranej výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (internetový elektronický obchod), je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy na diaľku do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).
Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzavieranej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vráti tovar na adresu dodávateľa. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a povinnosťou strán je vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný znáša náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ.
Spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa súčasne s ponukou tovaru prostredníctvom internetových stránok elektronického obchodu riadne oboznámil s povinnosťami predávajúceho a potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 
 

7. Ochrana osobných údajov
 
Kupujúci uvádza pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu. Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad (faktúru) požadovaný zmluvnými stranami, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.
Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky berie na vedomie, že právnym základom spracovania osobných údajov uvedených vyššie (meno a priezvisko, bydlisko, adresa elektronickej pošty, číslo telefónu) je plnenie zmluvnej povinnosti predávajúceho a tiež plnenie zákonnej povinnosti predávajúceho, pričom predávajúci a ním poverené osoby – sprostredkovatelia – ktorí v mene prevádzkovateľa spracovávajú osobné údaje tak konajú v súlade so zákonom číslo 18/2018 a nariadením GDPR. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ. Kupujúci používaním internetového obchodu berie na vedomie, že predávajúci spracúva poskytnuté osobné údaje v rozsahu zákona, i to, že osobné údaje možno v prípade plnenia zákonnej povinnosti ďalej spracovať pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, pre iný orgán verejnej moci alebo inej osobe, prípadne inému subjektu, ktorý údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, aj pre prípad cezhraničného prenosu údajov i do tretích krajín.

 
8. Záverečné ustanovenia
 
Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia aj obchodnými podmienkami predávajúceho, postupmi pri uplatnení nároku z vád tovaru a zárukách a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktoré sú zverejnené na internetových stránkach predávajúceho.Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri zásielkovom predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR.  Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení uvedených v obchodných podmienkach predávajúceho riešia príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.